Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i Gminy Baborów - częśc działki nr 576/16 w Baborowie

 

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część działki nr 576/16 o pow. 0,0015 ha   położonej w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy, zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. Obecnie działka jest dzierżawiona do 25.10.2015r.

Obszar obejmujący działkę nr 576/16 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem

14-MWUI stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługowa w zakresu usług publicznych i komercyjnych. Dopuszcza się  sieci i urządzenia  infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, obiekty małej  architektury, garaże, budynki gospodarcze. stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr  576/16  –  7,50  zł brutto miesięcznie,  

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 23 października 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.    

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska