Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Baborów, dnia 02.10. 2015 r.

UNI.6733.5.2015                                                                                                                                         

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Pracowni Projektowo-Kosztorysowej Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II nr 8, 47-400 Racibórz, ( na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów”

 

lokalizacja inwestycji :    Dziecmarów - działki  nr 292, 53, 129,193, 203, 209, 215/2, 215/3, 215/4, 233, 253/1, 253/2, 291, 302, 413, 244, 464 w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnym  Dziećmarów.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do  wiadomości  :

 1. Pracownia Projektowo - Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II 8, 47-400 Racibórz,
 2. Skarb Państwa - Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 3. SKARB PAŃSTWA – Agencja Nieruchomości Rolnych, ul . 1 Maja 6, 45-068 Opole,
 4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
 5. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 6. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 7. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Dziećmarów,
 8. A/a.
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  02-10-2015 10:20
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1274
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl