Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 21.09.2015 r.

UNI.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ENEKO” Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, ( na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

,, Lokalna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tłustomosty  ”

lokalizacja inwestycji : Tłustomosty - działki  nr 6/7  w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnym  Tłustomosty.

                

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do  wiadomości:

 1. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ENEKO” Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice,
 2. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Zatorze 2, 48-130 Kietrz,
 3. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole,
 4. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
 5.  Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole,
 6. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Tłustomosty,
 7. www. bip.baborow.pl,
 8. A/a.
Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  21-09-2015 14:15
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1339
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl