Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 21.09.2015 r.

UNI.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ENEKO” Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice, ( na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

,, Lokalna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tłustomosty  ”

lokalizacja inwestycji : Tłustomosty - działki  nr 6/7  w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnym  Tłustomosty.

                

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do  wiadomości:

  1. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ENEKO” Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice,
  2. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Zatorze 2, 48-130 Kietrz,
  3. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole,
  4. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
  5.  Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole,
  6. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Tłustomosty,
  7. www. bip.baborow.pl,
  8. A/a.