Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenie miasta Baborów- części dz. nr 1242/6

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy części działki o pow.0,9627 ha położonej  
w Baborowie przy ul. Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 1242/6  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i tereny budowlane z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, działki pod garaż i budynki gospodarcze.

 1. Części działki z przeznaczeniem pod garaż :
 1. pow.18 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 9,00 zł brutto miesięcznie;
 2. pow.18,50m2 - czynsz dzierżawny wynosi 9,25 zł. brutto miesięcznie;

 

 1. Części działki z przeznaczeniem pod budynki gospodarcze :
 1. pow. 12 m2      - czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł brutto miesięcznie;
 2. pow.25 m2       - czynsz dzierżawny wynosi 12,50 brutto miesięcznie;
 3. pow.22 m2       - czynsz dzierżawny wynosi 11,00 zł. brutto miesięcznie;
 4. pow.12 m2            - czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł. brutto miesięcznie;
 5. pow.15 m2            - czynsz dzierżawny wynosi 7,50zł brutto miesięcznie;
 6. pow.14m2        - czynsz dzierżawny wynosi 7,00 zł brutto miesięcznie;
 7. pow.6,50 m2    - czynsz dzierżawny wynosi 3,25 brutto miesięcznie;
 8. pow. 10,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 5,25 brutto miesięcznie;
 9. pow.3,75 m2    -czynsz dzierżawny wynosi 1,85 zł brutto miesięcznie;
 10. pow. 4,20 m2   -czynsz dzierżawny wynosi 2,10 zł. brutto miesięcznie;
 11. pow.10,50 m2 -czynsz dzierżawny wynosi 5,25 zł. brutto miesięcznie;
 12. pow.10,50m2 -czynsz dzierżawny wynosi 5,25 zł. brutto miesięcznie;
 13. pow.20 m2       -czynsz dzierżawny wynosi 10,00 brutto miesięcznie.

 

 1. Części działki z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe:
 1. pow. 335m2        - czynsz dzierżawny wynosi 50,25 zł. brutto rocznie;
 2. pow. 78m2       - czynsz dzierżawny wynosi 11,70zł.brutto rocznie;
 3. pow. 98m2       - czynsz dzierżawny wynosi 14,70zł. brutto rocznie;
 4. pow. 180m2     - czynsz dzierżawny wynosi 27,00 zł brutto rocznie;
 5. pow. 115m2    - czynsz dzierżawny wynosi 17,25 zł. brutto rocznie;
 6. pow. 99 m2      - czynsz dzierżawny wynosi 14,85 zł. brutto rocznie;
 7. pow. 33 m2      - czynsz dzierżawny wynosi 4,95 zł. brutto rocznie;
 8. pow. 40 m2      - czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł. brutto rocznie;
 9. pow. 40 m2      - czynsz dzierżawny wynosi 6,00 zł. brutto rocznie;
 10. pow.138 m2        - czynsz dzierżawny  wynosi 20,70 zł. brutto rocznie;
 11. pow. 41 m    - czynsz dzierżawny wynosi 6,15 zł. brutto rocznie;
 12. pow.148 m2     - czynsz dzierżawny wynosi 22,20 zł. brutto rocznie;
 13. pow.188 m2     - czynsz dzierżawny wynosi 28,20 zł. brutto rocznie;
 14. pow.109 m2     - czynsz dzierżawny wynosi 16,35 brutto rocznie;
 15. pow.97m2       - czynsz dzierżawny wynosi 14,55 brutto rocznie;
 16. pow.15 m2       - czynsz dzierżawny wynosi 2,25 zł. brutto. rocznie;
 17. pow. 30m2       -czynsz dzierżawny wynosi 4,50 zł brutto rocznie;
 18. pow.77 m2       - czynsz dzierżawny wynosi 11,55 zł. brutto rocznie;
 19. pow.35 m     - czynsz dzierżawny wynosi 5,25 zł. brutto rocznie;
 20. pow.80,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi 12,10 zł. brutto rocznie;
 21. pow.57m2        - czynsz dzierżawny wynosi 8,55 zł. brutto rocznie;
 22. pow. 96m2       - czynsz dzierżawy wynosi 14,40 zł. brutto rocznie. Czynsz płatny jest do 30 września danego roku.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1.1.Dopuszcza się:

a) usługi handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie o symbolach 5-MWI,

funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura               i gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków mieszkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych;

b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit.a,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

g) garaże, budynki gospodarcze.

1.1.2. Obowiązuje zakaz:

a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

b) realizacji obiektów handlu hurtowego.

1.1.3. Obowiązuje nakaz:

a) dla nowych garaży zbiorowych utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

Ponadto informuję, że działka nr 1242/6 częściowo leży w strefie B ochrony konserwatorskiej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 6 października 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości. 

 

                                                                                                          Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                mgr Elżbieta Kielska