Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część działki 817/12 o pow.0,0016ha w Baborowie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE
MIASTA i GMINY  BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część działki nr 817/12 o pow. 0,0016 ha   położonej w Baborowie przy ul. Stawowej, zapisanej w KW Nr OP1G/00025683/0 oznaczonej w ewidencji gruntów  jako droga
z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obszar obejmujący działkę nr 817/12 w miejscowości Baborów oznaczony symbolem

1-MNIII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 1. Dopuszcza się:
 1. biura, gabinety,
 2.  usługi sportu i rekreacji,
 3.  usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 5. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 6. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 7. budynki gospodarcze, garaże.

 Czynsz dzierżawny wynosi dla części działki nr  817/12  –  8,00  zł brutto miesięcznie,  

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie  jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 25 września 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.    

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2015
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  04-09-2015 11:20
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  04-09-2015 11:22
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1727
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl