Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny ograniczony-działka nr 376/1 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 782 z dnia 7 maja 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 31 sierpnia 2015r.

OGŁASZA I  USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 376/1 o pow. 0,4800 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. Wg ewidencji gruntów działka nr 376/1 stanowi drogę (dr). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren obejmujący działkę nr 376/1 oznaczony symbolem 3CZ-RI stanowi tereny rolnicze. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.680,00 zł. Wadium wynosi  2.300,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 1 października 2015 r. o godz. 9:00   w sali konferencyjnej  na  I piętrze  budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość stanowi drogę dojazdową do pól, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich:

- nieruchomość składająca się z działek nr: 86/4, 86/3, 86/6, 86/2, 88, 91/1, 94, 97/1, 100
i 103/4 będących własnością jednego właściciela;

- nieruchomość składająca się z działek nr: 101 i 103/1 będących własnością jednego właściciela;

- nieruchomość składająca się z działek nr: 103/2 i 103/3 będących własnością jednego właściciela;

- działki nr 87/2

- działki nr 87/1.

W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości lub ich pełnomocnicy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz.13.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 25 września  2015 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 29 września 2015 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Nieruchomość zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu na działce nr 376/1 bezterminowej i bezpłatnej służebności gruntowej.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

                                                                                                                      Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                           mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2015
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  31-08-2015 11:51
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1742
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl