Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki Nr 134/3, 134/4 w Tłustomostach

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działkę nr 134/4 o pow. 0,1266ha  oraz działkę nr 134/3 o pow. 0,5554ha położone w Tłustomostach , oznaczone w ewidencji gruntów jako  jako rola kl. II i III a z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. Obecnie działka jest dzierżawiona na czas określony tj. do 30 września 2015r.

Teren obejmujący działki nr 134/3 i 134/4 zlokalizowany na obszarze sołectwa Tłustomosty, oznaczony symbolem 1 TM-RII stanowi tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe:

Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa, budynki i urządzenia wchodzące w skład inwestycji służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno - spożywczemu.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  134/3  –  31,65 zł brutto rocznie,  dla działki nr 134/4 – 138,85 brutto płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomości nie są obciążone  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 8 września 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomości.    

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska