Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1286/1 w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL

 

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działkę o pow. 0,3321 ha położoną
w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 1286/1  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. II z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. Obecnie działka jest dzierżawiona na czas określony tj. do 30 września 2015r.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren obejmujący działkę 1286/1  oznaczony  symbolem 1-UPI, przeznaczony jest  pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne- symbol 5 MNI.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  1286/1  –  83,00 zł brutto rocznie,  płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 7 września 2015r. w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy  lub ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.   

 

                                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                       Elżbieta Kielska