Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku przetargu-działka nr 413 w Czerwonkowie

            Baborów, 2015-08-12

      

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  4 sierpnia 2015 roku  o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Czerwonkowie oznaczona w ewidencji jako działka nr 413 o powierzchni 0,4400 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów drogę (dr), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 23 080,00 zł

Kwota wadium: 2 310,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 23 320,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Konrad Pohl.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak