Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Rakowa - działka nr 394/6

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy działkę o pow. 0,0230 ha położoną
w Rakowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 394/6  zapisaną w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021229/1 jako rola kl. II z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r.   teren  obejmujący działkę nr 394/6 oznaczony symbolem 8-RA-MNUI zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej – istniejąco i nowo projektowane

Stwierdzam jednocześnie, że Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Raków.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki nr  394/6  –  34,50 zł brutto rocznie,  płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 31 sierpnia 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy na w/w nieruchomość.

Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                                                               Elżbieta Kielska