Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 29.07.2015 r. 

UNI.6733.3.2015                                                                                                                                              

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą ul. Rynek 17, 48-120 Baborów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności ok. 7,0 m³, zlokalizowanego w Babicach, nr 109, na działce nr 377/3”

lokalizacja inwestycji: Babice 109, nr dz. 377/3.

                     

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do  wiadomości:

  1. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów,
  2. Konik Ewa, Babice 111, 48-120 Baborów,
  3. Konik Stanisław, Babice 111, 48-120 Baborów,
  4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
  5. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
  6. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Babicach,
  7. A/a.