Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów( część działki nr 1743/3 w Baborowie)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część  działki o pow. 30 m2 położonej
w Baborowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 1743/3 o pow.0,1427 ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r, poniższy teren ma następujące przeznaczenie:

Działka nr 1743/3 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 3 MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1) Dopuszcza się na terenie, o którym mowa:

a) usługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

d) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f) garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g) budynki gospodarcze,

h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych

2) Zakazuje się na terenach, o których mowa:

a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

b) realizacji obiektów handlu hurtowego.

3) Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu 

     a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 13m, dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45˚ dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 45˚ z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych.

2) maksymalna wysokość dla garaży, budynków gospodarczych- 6m, dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45˚, dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 45˚ z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,

3) powierzchnia biologicznie czynna- minimum 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,

4) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji maksymalnie -70%.

Ponadto informuje, że teren obejmujący działkę znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej

Czynsz dzierżawny wynosi dla części  działki 1743/3 –  4,50  zł brutto  rocznie,  płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 21 lipca 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

 

                                                           Burmistrz Gminy Baborów

                                                           Elżbieta Kielska