Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg nieograniczony - działka nr 355/8 w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 782 z dnia 7 maja 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 30 czerwca 2015r.

OGŁASZA I  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 355/8 o pow. 0,0137 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów. Wg ewidencji gruntów działka nr 355/8 stanowi drogę (dr). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie  Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku  przedmiotowy teren  zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie: obszar obejmujący działkę nr 355/7 oznaczony symbolem 9-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.772,00 zł. Wadium wynosi  480,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  4 sierpnia 2015 roku o godz. 9:45 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium   na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia  28 lipca 2015 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.


                                                                                                                   Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                   mgr Elżbieta Kielska