Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg nieograniczony - działka nr 413 w Czerwonkowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 782 z dnia 7 maja 2015r.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

 w dniu 30 czerwca 2015r.

OGŁASZA I  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 413 o pow. 0,4400 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. Wg ewidencji gruntów działka nr 413 stanowi drogę (dr). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren obejmujący działkę nr 376/1 oznaczony symbolem 7CZ-RII stanowi tereny rolnicze. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.080,00 zł. Wadium wynosi  2.310,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  4 sierpnia 2015 roku o godz. 9:15 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium   na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia  28 lipca 2015 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 

                                                    Burmistrz Gminy Baborów

                                                        mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2015
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  30-06-2015 09:23
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1266
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×