Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy ( dz. nr 443 w Baborowie)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część  działki o pow.0,3604 ha położonej
w Baborowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 443 o pow.0,51 ha zapisanej
w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. oznaczone  są symbolem:

- 13 BA-RI  stanowi tereny rolnicze

 1. Przeznaczenie podstawowe dla terenu –  13 BA -RI:

RI- grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

 1. Dopuszczenie:
 1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienionej w pkt 1,
 2. wody stojące, płynące,
 3. lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenach oznaczonych graficznie na rys.
   1- kierunki zagospodarowania przestrzennego w odległości nie mniejszej niż 700-800 metrów od terenów przeznaczonych pod zabudowę,
 4. drogi wewnętrzne niezbędne dla obsługi funkcji określonej w pkt. 1 i 2,
 5. ścieżki piesze, rowerowe,
 6. dopuszcza się eksploatację złóż kopalin pospolitych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych,
 7. utrzymanie istniejącej zabudowy,
 8. rozbudowa istniejących terenów (RPI) gospodarki hodowlanej i produkcji rolnej.

 

 1. Parametry i wskaźniki:
  1. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, dachy spadziste.

Ponadto informuję, że działka nr 443 leży po części w strefie obserwacji archeologicznej „OW” obejmująca rejon występowania stanowisk archeologicznych oraz leży w strefie korytarza ekologicznego i proponowanego do ochrony obszaru chronionego krajobrazu Dolina Psiny.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części  działki 443 –  47 zł brutto  rocznie,  płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 17 lipca 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska