Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy ( dz. nr 443 w Baborowie)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 782) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy część  działki o pow.0,3604 ha położonej
w Baborowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 443 o pow.0,51 ha zapisanej
w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Działka zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. oznaczone  są symbolem:

- 13 BA-RI  stanowi tereny rolnicze

 1. Przeznaczenie podstawowe dla terenu –  13 BA -RI:

RI- grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

 1. Dopuszczenie:
 1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienionej w pkt 1,
 2. wody stojące, płynące,
 3. lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenach oznaczonych graficznie na rys.
   1- kierunki zagospodarowania przestrzennego w odległości nie mniejszej niż 700-800 metrów od terenów przeznaczonych pod zabudowę,
 4. drogi wewnętrzne niezbędne dla obsługi funkcji określonej w pkt. 1 i 2,
 5. ścieżki piesze, rowerowe,
 6. dopuszcza się eksploatację złóż kopalin pospolitych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych,
 7. utrzymanie istniejącej zabudowy,
 8. rozbudowa istniejących terenów (RPI) gospodarki hodowlanej i produkcji rolnej.

 

 1. Parametry i wskaźniki:
  1. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, dachy spadziste.

Ponadto informuję, że działka nr 443 leży po części w strefie obserwacji archeologicznej „OW” obejmująca rejon występowania stanowisk archeologicznych oraz leży w strefie korytarza ekologicznego i proponowanego do ochrony obszaru chronionego krajobrazu Dolina Psiny.

Czynsz dzierżawny wynosi dla części  działki 443 –  47 zł brutto  rocznie,  płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 17 lipca 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 

 

 

                                                                                             

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2015
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  25-06-2015 10:17
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  25-06-2015 10:19
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1682
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl