Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Raków działka nr 422/6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.782 z dnia 7 maja 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - działka nr 422/6 o pow. 0.0025 ha,  obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony  na obszarze sołectwa Raków  obejmujący działkę nr 422/6 oznaczony symbolem 10 RA-MNUI stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. 

Forma zbycia nieruchomości: przeniesienie własności

 Wartość nieruchomości 1.999,00 zł.

Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci istniejącego częściowo zabudowania nalężącego do właściciela sąsiedniej działki.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 6 sierpnia 2015 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  16 lipca 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

          Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska