Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów (dz. nr.463/15 w Baborowie)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość :

- Część działki  nr 463/15 o pow.0,004 ha,   położoną w Baborowie zapisaną  w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na kolejny okres  do 3 lat.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwaloną przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren  zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie:

I. Obszar obejmujący działkę nr 463/15, oznaczony symbolem 31-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1Dopuszcza się:

 1. usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 2. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 3.   ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów,
 4. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
 5. obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
 6.   garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,
 7. budynki gospodarcze,
 8. rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.
 1. Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz:

`  a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych,

   b) realizacja obiektów handlu hurtowego.

 1. Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu,
   a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 13 m, dachy płaskie bądź spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych do 450; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,

 1. Maksymalna wysokość dla garaży, budynków gospodarczych – 6m; dachy płaskie bądź spadziste
  o kącie nachylenia połaci dachowych do 450; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,
 2. Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
 3. Powierzchnia zabudowy stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji – maksymalnie 70%.

Czynsz dzierżawny dla części działki wynosi 20,00 zł. brutto. Miesięcznie,   płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca.Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 6 lipca 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomość.   

 

                                                                                                                                                Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                                       Elżbieta Kielska