Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników 2015

 

Informacja na temat wyborów ławników w 2015 r.

            W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Głubczycach i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Baborowie
z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników  do Sądu Rejonowego w Głubczycach 1 ławnika (w tym 0 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy).

           Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) najpóźniej w październiku bieżącego roku Rada Miejska w Baborowie powinna dokonać wyboru nowych ławników w głosowaniu tajnym.

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem  nie może być:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokat i aplikant adwokacki;
 5. radca prawny i aplikant radcowski;
 6. duchowny;
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej;
 9. radny gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Kto może zgłosić kandydata?

           Kandydatów na ławników może zgłosić radzie gminy prezes właściwego sądu, stowarzyszenie, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a w godzinach urzędowania  do dnia
30 czerwca 2015 roku do godz.15.30.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawione zostaną bez dalszego biegu, natomiast przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Jakie dokumenty należy złożyć?
            Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika (wzór poniżej) do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
  z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

         Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

         Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

        Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

       Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata.

       Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

       Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Dokumenty do pobrania:

RTFKarta zgłoszenia.rtf (87,81KB)
RTFlista poparcia.rtf (61,91KB)
RTFoświadczenie kandydata.rtf (44,56KB)
RTFoświadczenie kandydata - 2.rtf (44,39KB)