Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - Dz. nr 151, 196 w Księżym Polu

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- Działki : nr 151 o pow.0,2000 ha, nr 196 o pow. 0,0400 ha,  położone w Księżym Polu zapisane  
w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021223/9 z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższe tereny mają następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:Teren obejmujący działki nr 196 i nr 151 zlokalizowany na obszarze sołectwa Księże Pole, oznaczony symbolem 2KP-RII stanowi tereny rolnicze.

1. Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa, budynki i urządzenia wchodzące w skład inwestycji służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno - spożywczemu.

2. Dopuszczenie:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) wody stojące, płynące,

c) lokalizacja elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 700-800 metrów od terenów przeznaczonych pod zabudowę,

d) drogi wewnętrzne,

e) ścieżki piesze, rowerowe.

3. Ograniczenie w zagospodarowaniu:

a) nowe inwestycje służące produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno-spożywczemu stanowiące przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obejmujące obiekty związane z chowem bądź hodowlą zwierząt, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ( w rozumieniu ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) winny być lokalizowane w odległości minimum 750 m od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną w studium,

b) lokalizacja inwestycji winna uwzględniać ograniczenia wynikające z wymogów ochrony środowiska, w tym wymogów stosowania zabezpieczeń przed wprowadzeniem wszelkich substancji i zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, zagospodarowania stref technicznych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wymaganych odległości od ciągów komunikacyjnych wynikających z przepisów odrębnych a także uwzględniać ograniczenia wynikające ze stref ochrony konserwatorskiej.

Stwierdzam jednocześnie, że Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Księże Pole.

Czynsz dzierżawny wynosi dla działki 151 – 32,00 zł brutto rocznie, dla działki 196 – 5,20 zł brutto  rocznie  płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 8 czerwca 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska