Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 376/1 w Czerwonkowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - działka nr 376/1 o pow. 0.4800 ha stanowiąca drogę,  obręb Czerwonków, KW OP1G/00021231/8. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony  na obszarze sołectwa Czerwonków  obejmujący działkę nr 376/1 oznaczony symbolem 3 CZ-RI stanowi tereny rolnicze.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

 Wartość nieruchomości 22.680,00 zł.

Nieruchomość zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu na działce nr 376/1 bezterminowej i bezpłatnej służebności gruntowej.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 26 czerwca 2015 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  5 czerwca 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

           Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska