Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/8 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

 - działka nr 355/8 o pow. 0.0137 ha stanowiąca drogę,  obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2.

Obszar obejmujący działkę  nr 355/8 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą
Nr  IX-105/11  z dnia  12 lipca 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195   z dnia  22 sierpnia 2011 roku oznaczony symbolem 9-MNUI stanowi tereny zabudowy mieszkoniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

 Wartość nieruchomości 4.772,00 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 26 czerwca 2015 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 5 czerwca 2015 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

 

            Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska