Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 29. 04. 2015 r.

UNI.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Pracowni Projektowo-Kosztorysowej Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II nr 8, 47-400 Racibórz, ( na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Baborów, sołectwo Dziećmarów”

lokalizacja inwestycji :    Dziecmarów - działki  nr 1/1, 53, 129, 177, 193, 203, 209, 215/2, 215/3, 215/4, 233, 253/1, 253/2, 291, 302, 413, 244, 464, 401  w   jednostce ewidencyjnej Baborów, w obrębie ewidencyjnym  Dziećmarów.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do  wiadomości  :

  1. Pracownia Projektowo- - Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą ul. Jana Pawła II 8, 47-400 Racibórz,
  2. Skarb Państwa - Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
  3. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul . 1 Maja 6, 45-068 Opole,
  4. Powiat Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce,
  5. Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,
  6. Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
  7. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Dziećmarów,
  8. A/a.