Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 137/4 pod garaż w Baborowie)

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość :

- Część działki nr 137/4 o pow.  0,0030 ha   położoną w Baborowie    zapisaną   w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2 o z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obszar obejmujący działkę nr 137/4, oznaczony symbolem 12-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1. Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych
o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

1.2. Ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów o funkcji rolniczej, hodowlanej
 i ogrodniczej oraz budowy nowych leżących w granicach zainwestowanych działek.

1.3. Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

1.4. Maksymalna wysokość nowo realizowanego budynku w zabudowie pierzejowej nie może być większa niż wysokość istniejącego budynku leżącego bezpośrednio przy granicy działki z budynkiem nowo realizowanym.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

2.1. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 3 kondygnacje nadziemne
(z uwzględnieniem wymogów pkt 2)  i nie więcej niż 14m; dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 0do 45°; dopuszcza się rozbudowę  istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych mniejszym niż 300 lub też większym niż  450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,,

2.2. Wysokość budynków stanowiących uzupełnienie zabudowy pierzejowej – 2 kondygnacje nadziemne + poddasze,

2.3. Maksymalna wysokość dla garaży, budynków gospodarczych - 6m; dachy płaskie bądź spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych

2.4. Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,

2.5. Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji - maksymalnie 85%.

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 15,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia  danego miesiąca.Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 13 maja  2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomość.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska