Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III

Baborów: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
Numer ogłoszenia: 93886 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baborów , ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 0774036920, faks 077 4036928.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baborow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji w zakresie projektu jest remont drogi publicznej gminnej wraz z chodnikami zlokalizowanej na działce nr 1461/2 w Baborowie. Zostaną zachowane główne parametry remontowanej drogi i zjazdów. Remont drogi i zjazdów nastąpi w granicach działki ewidencyjnej nr 1461/2 nie wykraczając poza pas drogowy. Ponadto w trakcie remontu drogi projektuje się wymianę wpustów (na klasę C 250) i studzienek wpustowych układu instalacji odprowadzającej wody deszczowe z pasów drogowych do kanalizacji miejskiej, oraz regulację wszystkich urządzeń w jezdni i chodnikach - w tym połączeniowych kd z zastosowaniem pierścieni odciążających i chodnikach - w tym studni połączeniowych kd z zastosowaniem pierścieni odciążających i nowych włazów żeliwnych z wypełnieniem betonowym klasy C250. Parametry Techniczne: ul. Szkolna: - długość 235,00 mb - szerokość projektowana 6,00 m z częściowym poszerzeniem - powierzchnia łączna AP = 1800,00 m2 - kategoria ruchu KR1 - klasy D - chodnik - występuje obustronnie 2.2. W ramach projektowanych robót budowlanych przewiduje się: - grunt G3 - doprowadzić do G1, stabilizacja - jezdnia - istniejąca do remontu w zakresie kompleksowej wymiany warstw nośnych, stabilizacji gruntu oraz wykonania nowego dwuwarstwowego dywanika asfaltowego - powierzchnia łączna 1800,00 m2: - chodnik - występuje dwustronnie, do remontu na pełnych podbudowach nośnych zgodnie z częścią graficzną - łącznie 466,12 m2 z kostki betonowej prasowanej 10*20*6 cm, szarej - zjazdy na posesje - łącznie 404,40 m2 z kostki betonowej prasowanej 10*20*8 cm czerwonej na nowych warstwach nośnych podbudowy, oddzielone od chodnika i posesji pogrążonymi obrzeżami 8*30*100 cm - krawężniki betonowe projektowane: 15*30*100 cm, ilość 232,60 mb (zwykłe); 15*22*100 cm, ilość 186,40 mb (pogrążone, najazdowe) oraz 15*30*100 cm łukowe, ilość 12,60 mb do ustawienia z wykonaniem ław z betonu B15 z oporem - instalacje podziemne istniejące: a)wpusty drogowe, odwodnieniowe najazdowe: wymiana studzienek DN500 i krat wpustowych na klasę C250 z wkładką gumową, z osadnikiem - 7 szt., b)wymiana 7 szt. przykanalików na nowe z rur PP dwuściennych DN 150 SN8 c)wymiana i regulacja wysokościowa pokryw studziennych z zastosowaniem pierścieni odciążających (w drodze) na studniach połączeniowych kd na pokrywy C250 z wypełnieniem betonowym - 4 szt., d)wymiana i regulacja wysokościowa pokryw studziennych z zastosowaniem pierścieni odciążających (w drodze) na studniach połączeniowych ks na pokrywy C250 z wypełnieniem betonowym - 4 szt., e)regulacja wszystkich zaworów wodnych, gazowych i hydrantów podziemnych f)wymiana dwóch znaków A-7 -ustąp pierwszeństwa - przed skrzyżowaniami, typ średni g)wymiana jednego znaku b-20 -stop - typ średni h)montaż czterech znaków D6 -przejście dla pieszych- typ średni i)malowanie oznakowania poziomego: P-13 -Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów- 1 szt. oraz P12 -Linia bezwzględnego zatrzymania-1 szt. j)malowanie znaku P10 -Przejście dla pieszych- 2 szt. k)dostawa i montaż odblaskowych elementów punktowych 14 szt. Szczegółowy zakres prac przestawia dokumentacja techniczna. Ponadto w ramach zadania przewiduje się: - sporządzenie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, wraz z uzgodnieniem w odpowiednim Organie. - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót - prace porządkowe - skamerowanie stanu kanalizacji deszczowej po zakończeniu robót.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.52-0, 44.13.00.00-0, 44.16.31.12-8, 45.25.56.00-5, 45.33.23.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia dotyczące robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa, remonty dróg,) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych i 00/100), z podaniem jego rodzaju i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobami spełniającymi następujące wymagania: Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 1278]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00zł. (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100). - jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy Parafowany wzór umowy - każda strona powinna zawierać podpis Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja i rękojmia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2. w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 umowy:. a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust.1 umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; 3. gdy nastąpi konieczność wykonania prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy; 4. gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 5. w zakresie podwykonawstwa, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, w razie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy - gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baborow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów pokój nr 13 (sekretariat I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nwestycja współfinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

DOCSIWZ - Remont dróg gminnych w Baborowie - Etap III.doc (308,00KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (76,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 PZP.doc (61,00KB)
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 PZP.doc (60,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - doświadczenie zawodowe.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczace w zamówieniu wymaganych uprawnień.doc (60,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (70,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wykaz osób.doc (69,00KB)
DOCZałącznik nr 8 - wzór umowy.doc (108,50KB)
PDFPrzedmiar Baborów ul. Szkolna.pdf (79,68KB)
PDFSTWIORB Baborów Szkolna.pdf (761,46KB)
PDFOpis Baborów ul. Szkolna.pdf (405,31KB)
PDF02_DR.pdf (1,50MB)
PDF03_DR.pdf (1,54MB)
PDF04_DR.pdf (374,90KB)
PDF05_DR.pdf (252,03KB)