Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy(Dzielów)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE
GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- Działki : nr 38 o pow.0,069 ha, nr 189/39 o pow. 0,0019, nr 185/39 o pow. 0,0081 ha położone
w Dzielowie  zapisane  w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021232/5    z przeznaczeniem na cele rolnicze.  

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat.

Teren obejmujący działkę nr 38, 189/39 i 185/39  oznaczony jest po części symbolem 5 DL-ZLI zlokalizowane na terenie sołectwa Dzielów zgodnie ze „Studium” stanowi tereny lasów i zadrzewień.

1.Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 5 DL- ZLI:
Lasy w rozumieniu ustawy o lasach oraz ochronie gruntów rolnych i leśnych, zadrzewienia.

1.1.Dopuszczenie:

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

  1. Wody stojące, płynące,
  2. Ścieżki piesze, rowerowe,
  3. Parkingi leśne, urządzenia turystyczne uwzględnione w planie urządzenia lasu,
  4. Drogi wewnętrzne,
  5. Dopuszcza się eksploatację złóż kopalin pospolitych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych.

1.2.Ograniczenia w zagospodarowaniu:

Zagospodarowanie związane z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia może być realizowane pod warunkiem zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, w szczególności rozwiązania zasad odprowadzania o oczyszczania wód opadowych.

Ponadto obszar obejmujący działki nr 38, 189/39 i 185/39 leży w  granicy zalewów
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%.

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 20,00 zł. zł. rocznie, płatny do 30 września  danego roku. Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 12 maja 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska