Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dziarżawy na terenie Gminy Baborów

Baborów, dnia 9 kwietnia 2015r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ  DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość :

-Działka nr 195  o pow. 0,1400 ha  położonej w Boguchwałowie zapisana  w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021227/7. Na działce  znajduje się zbiornik przeciwpożarowy  

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 195 zlokalizowany na obszarze sołectwa Boguchwałów, oznaczony symbolem 11 BO-MNUI stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

1.Dla terenów zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej przeznaczenie podstawowe stanowi:

Zabudowa mieszkaniowo – usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.
2. Dopuszczenie:
a) usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.
b) obiekty związane z obsługą funkcji rolniczej (hurtownie pasz, nasion, nawozów itp.), obsługą  maszyn rolniczych,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
e) budynki gospodarcze, garaże,
f) obiekty małej architektury.
3. Ograniczenia w zagospodarowaniu:
a) zakaz realizacji garaży zbiorowych,
b) lokalizacja inwestycji winna uwzględniać ograniczenia wynikające z wymogów ochrony konserwatorskiej, ochrony środowiska, a także zagospodarowania stref technicznych od sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wymaganych odległości od ciągów komunikacyjnych wynikających z przepisów odrębnych.

Stwierdzam jednocześnie, że Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Boguchwałów.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny wynosi 184,50 zł brutto rocznie , płatny do 30 września danego roku.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 30 kwietnia  2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowa  dzierżawy na w/w nieruchomość.

 

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska