Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- Część działki nr 1536/1 o pow.  0,0020m2   położoną w Baborowie    zapisaną   w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2 o z przeznaczeniem pod garaż.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat.

Obszar obejmujący działkę oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy  obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów symbolem 4-MWII
i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) Dopuszcza się na terenie , o którym mowa:

a) usługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych za wyjątkiem terenów o symbolach 28-MWII

b) sieci i urządzenia  infrastruktury technicznej ,

c) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place o ruchu pojazdów

d) zieleń urządzoną, obiekty  małej architektury ,

e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,

f) garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,

g) budynki gospodarcze,

h) rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 10,00 zł. zł. miesięcznie, płatny do 30 dnia  danego miesiąca.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę
 o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 9 kwietnia 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl. Po okresie wywieszenia zostanie zawarta umowy  dzierżawy na w/w nieruchomość.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska