Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.1.2015

Baborów, dnia 16. 03. 2015 r.

BDR.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji nr BDR.6733.1.2015 z dnia 16.03.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

,, Przebudowa  napowietrznej linii SN  wraz  z budową stacji  transformatorowej i linii kablowej  dla zasilania fermy krów oraz demontażem stacji transformatorowej wieżowej  ”

 

lokalizacja inwestycji :    Langowo- działki  nr 14, 10/33, 1/3, 4, 1607/1, 10/41  w   jednostce ewidencyjnej Baborów,
w obrębie ewidencyjnym  Tłustomosty.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

Do  wiadomości  :

  1. Kombinat  Rolny  Kietrz  Sp. z o.o.,  ul. Zatorze   2, 48-130  Kietrz,
  2. BOZIGÓRSKI   Sp. z o.o., ul. Boczna  12,  47-460  Chałupki ,
  3. TAURON DYSTRYBUCJA  S.A., ul. Jasnogórska  11, 31-358  Kraków,
  4. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego  2,

      00-215 Warszawa,

  1.  Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
  2. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
  3. A/a