Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA
 I  GMINY BABORÓW

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- Działka nr 126/3  o pow. 0,2412 ha  położona w Sułkowie  z przeznaczeniem na ogródek przydomowy zapisana w Księdze Wieczystej  Nr 13593. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 3 lat.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. obszar działki zlokalizowany
w granicach  administracyjnych  sołectwa Sułków jest terenem zainwestowanym, stanowiącym zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową.

Czynsz dzierżawny wynosi 362,00 zł. rocznie, płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 20 marca 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

 

Burmistrz Gminy

       Elżbieta Kielska

 

 

 

                                                                                 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  03-03-2015 10:09
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  04-03-2015 10:26
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1806
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl