Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz niruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów

Baborów, dnia 16 lutego 2015r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-Część  działki nr  283  o pow. 0,1030 ha  położonej w Rakowie    stanowiącej 
w klasyfikacji wody, które obecnie będą użytkowane jako grunt rolny  zapisane w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021229/1.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższe tereny mają następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 283 zlokalizowany na obszarze sołectwa Raków, oznaczony częściowo symbolem 11RA-RI, a częściowo symbolem 12RA-RI stanowi tereny rolnicze.

1. Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

2. Dopuszczenie:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) wody stojące, płynące,

c) drogi wewnętrzne niezbędne dla obsługi funkcji j.w.,

d) ścieżki piesze, rowerowe,

e) dopuszcza się eksploatację złóż kopalin pospolitych zgodnie z warunkami określonymi
w przepisach odrębnych,

3. Ograniczenie w zagospodarowaniu:

a) zakaz lokalizacji nowych budynków za wyjątkiem budynków realizowanych dla potrzeb elektrowni wiatrowych i inf. technicznej.

b) lokalizacja inwestycji winna uwzględniać ograniczenia wynikające z wymogów ochrony środowiska, w tym wymogów stosowania zabezpieczeń przed wprowadzeniem wszelkich substancji i zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, zagospodarowania stref technicznych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wymaganych odległości od ciągów komunikacyjnych wynikających z przepisów odrębnych a także uwzględniać ograniczenia wynikające ze stref ochrony konserwatorskiej.

Stwierdzam jednocześnie, że Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Raków

Czynsz dzierżawny wynosi 26 zł. rocznie, płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

- Działka nr  245/2  o pow. 0,2200 ha położona w Czerwonkowie  zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1 G/00021231/8, która  będzie wykorzystywana  pod uprawy rolno-ogrodnicze.

Teren obejmujący działkę nr 245/2 zlokalizowany na obszarze sołectwa Czerwonków, oznaczony symbolem 5CZ-MNUII, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

1. Przeznaczenie podstawowe:

Zabudowa mieszkaniowo – usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

Ustala się możliwość rozbudowy obiektów obejmujących piekarnie, obiekty dla potrzeb usług weterynaryjnych, zakłady kamieniarskie, stolarnie w granicach zainwestowanej działki

2. Dopuszcza się:

a) usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.

b) obiekty związane z obsługą funkcji rolniczej (hurtownie pasz, nasion, nawozów itp.), obsługą  maszyn rolniczych,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

e) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

f) budynki gospodarcze, garaże,

g) obiekty małej architektury.

3. Ograniczenie w zagospodarowaniu:

a) zakaz realizacji garaży zbiorowych,

b) lokalizacja inwestycji winna uwzględniać ograniczenia wynikające z wymogów ochrony konserwatorskiej, ochrony środowiska, a także zagospodarowania stref technicznych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wymaganych odległości od ciągów komunikacyjnych wynikających z przepisów odrębnych.

Stwierdzam jednocześnie, że Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa Czerwonków.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny wynosi 29 zł rocznie , płatny do 30 września danego roku.

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.  

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 9 marca  2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                               Elżbieta Kielska