Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 28. 01. 2015 r.

BDR.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.  ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

 ,, Przebudowa  napowietrznej linii SN  wraz  z budową stacji  transformatorowej i linii kablowej  dla zasilania fermy krów oraz demontażem stacji transformatorowej wieżowej  ”

lokalizacja inwestycji :    Langowo- działki  nr 14, 10/33, 1/3, 4, 1607/1, 10/41  w   jednostce ewidencyjnej Baborów,
w obrębie ewidencyjnym  Tłustomosty.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do  wiadomości  :

 1. Kombinat  Rolny  Kietrz  Sp. z o.o.,  ul. Zatorze   2, 48-130  Kietrz,
 2. BOZIGÓRSKI   Sp. z o.o., ul. Boczna  12,  47-460  Chałupki ,
 3. TAURON DYSTRYBUCJA  S.A., ul. Jasnogórska  11, 31-358  Kraków,
 4. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego  2,

      00-215 Warszawa,

 1.  Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
 2. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
 3. A/a
Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  02-02-2015 10:17
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1508
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl