Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 28. 01. 2015 r.

BDR.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek  Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.  ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

 ,, Przebudowa  napowietrznej linii SN  wraz  z budową stacji  transformatorowej i linii kablowej  dla zasilania fermy krów oraz demontażem stacji transformatorowej wieżowej  ”

lokalizacja inwestycji :    Langowo- działki  nr 14, 10/33, 1/3, 4, 1607/1, 10/41  w   jednostce ewidencyjnej Baborów,
w obrębie ewidencyjnym  Tłustomosty.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Do  wiadomości  :

  1. Kombinat  Rolny  Kietrz  Sp. z o.o.,  ul. Zatorze   2, 48-130  Kietrz,
  2. BOZIGÓRSKI   Sp. z o.o., ul. Boczna  12,  47-460  Chałupki ,
  3. TAURON DYSTRYBUCJA  S.A., ul. Jasnogórska  11, 31-358  Kraków,
  4. SKARB PAŃSTWA –Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego  2,

      00-215 Warszawa,

  1.  Marszałek  Województwa  Opolskiego , ul. Piastowska  14, 45-082  Opole
  2. Tablica   ogłoszeń   w miejscowości   Langowo,
  3. A/a