Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 ,poz. 518, z późn. zm.), § 3 ust.1  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 

OGŁASZA I  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż   działki nr 1743/2 o pow. 0,1149 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku  przedmiotowy teren  zlokalizowany w Baborowie ma następujące przeznaczenie: obszar obejmujący działkę nr 1743/2 oznaczony symbolem 3-MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.644,00 zł. Wadium wynosi  2.260 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie sięw dniu  26 lutego 2015 roku o godz. 9:15   w sali konferencyjnej na  I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium   na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia  20 lutego 2015 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska