Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA
 I  GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- Działka nr  308  o pow. 0,0149 ha  położona w Suchej Psinie w  stanowiąca  ogródek przydomowy zapisana w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021228/4

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 308 zlokalizowany na obszarze sołectwa Sucha Psina, jest oznaczony symbolem 6SP-MNUI i przeznaczenie jest następujące:

Obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe:

Zabudowa mieszkaniowo – usługowa obejmująca zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu, biura, gabinety.

Czynsz dzierżawny wynosi 22,35 zł. rocznie, płatny do 30 września  danego roku.

Nieruchomość nie jest obciążona  prawem rzeczowym.

- Działka nr  312  o pow. 1,1300 ha położona w Czerwonkowie stanowiąca łąki i pastwiska zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1 G/00021231/8.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

Teren obejmujący działkę nr 312 zlokalizowany na obszarze sołectwa Czerwonków, jest oznaczony symbolami: częściowo 11CZ-ZLI, częściowo 11CZ-RI, a częściowo 8CZ-RI i przeznaczenie jest następujące:

I. Przeznaczenie części obszaru oznaczonej symbolem 11CZ-ZLI to tereny lasów i zadrzewień.

1.1  Przeznaczenie podstawowe:

 1. lasy w rozumieniu ustawy o lasach oraz ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 2. zadrzewienia.

1.2 Dopuszcza się:

            a)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w pkt 1,

            b) wody stojące, płynące

   c) ścieżki piesze, rowerowe,

   d) parkingi leśne, urządzenia turystyczne uwzględnione w planie zadrzewienia lasu

   e) drogi wewnętrzne

             f) dopuszcza się eksploatację złóż kopalin pospolitych zgodnie z warunkami         

                określonymi przepisach odrębnych,

 1.3 Ograniczenia w zagospodarowaniu:

        Zagospodarowanie związane z dopuszczalnymi kierunkami przeznaczenia może być   

        realizowane pod warunkiem zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych      

       przed  zanieczyszczeniem, w szczególności rozwiązania zasad odprowadzania i

       oczyszczania wód opadowych.

 1.4 Wytyczne do planów miejscowych:

            a) zagospodarowanie terenów winno uwzględniać plany urządzenia lasów,

            b) zagospodarowanie związane z dopuszczalnymi kierunkami obejmujące zmianę

                przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne wymaga uzyskania zgody 

                właściwego organu zgodnie z wymogami ustawy ochronie gruntów rolnych i               

                leśnych,

   c)zalesianie terenów powinno być prowadzone poza terenami dobrze wykształconych       

                zbiorowisk łąkowych.

II. Przeznaczenie części obszaru oznaczonej symbolem 11CZ-RI to  tereny rolnicze.

1. Przeznaczenie podstawowe:

Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny wynosi 85,40 zł. rocznie , płatny do 30 września  danego roku.

-Część działki Nr 1380/1 o pow. 0,04 ha,  1382/3 o pow. 0,10 ha,  , 1536/4 o pow. 0,03 zapisane w KW Nr OP1G/00021222/2 o łącznej  pow. 0,1700 ha w Baborowie
z przeznaczeniem  pod uprawę rolniczo-ogrodniczą.

Obszar obejmujący działkę nr 1380/1 oznaczony częściowo symbolem 3-MNI, a częściowo 2-ZNI.

Przeznaczenie dla części znajdującej się w 3-MNI:

stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1)Dopuszcza się:

 1. biura, gabinety,
 2. usługi sportu i rekreacji,
 3. usługi handlu, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,
 4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 5. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi i place do ruchu   pojazdów,
 6. zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 7. budynki gospodarcze, garaże.

1)Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz realizacji:

 1. garaży zbiorowych, za wyjątkiem garaży dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie szeregowej,
 2. nowych garaży jako obiektów tymczasowych,
 3. obiektów handlu hurtowego.

 

 1. Dla nowo – realizowanych obiektów obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów
  w elementach wykończeniowych elewacji tj.: dla dachów - dachówki ceramicznej bądź innego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: drewna, cegły klinkierowej, kamienia, tynku.
 2. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szeregowej, bliźniaczej.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

 1. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne

 i nie więcej niż 13 m,

 1. Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 6 m,
 2. Dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30°do 45°,dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych mniejszym niż 30° lub większym niż 450  z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,
 3. Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 45% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
 4. Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji – maksymalnie 50%

Przeznaczenie dla części znajdującej się w 2-ZNI:

stanowi tereny trwałych użytków zielonych obejmujących: łąki, pastwiska.

Obszar obejmujący działkę nr 1382/3 oznaczony częściowo symbolem 3-MNI, częściowo
9-UP,UKI, a częściowo 2-ZNI.

Przeznaczenie dla części znajdującej się w 3-MNI:

stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1. Dopuszcza się:

a) biura, gabinety,

b) usługi sportu i rekreacji,

c) usługi handlu, rzemiosła służące obsłudze funkcji mieszkaniowej,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi i place do ruchu pojazdów,

f) zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,

g) budynki gospodarcze, garaże.

2. Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz realizacji:

a) garaży zbiorowych, za wyjątkiem garaży dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej realizowanej w formie szeregowej,

b) nowych garaży jako obiektów tymczasowych,

c) obiektów handlu hurtowego.

3. Dla nowo – realizowanych obiektów obowiązuje nakaz stosowania tradycyjnych materiałów
w elementach wykończeniowych elewacji tj.: dla dachów - dachówki ceramicznej bądź innego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: drewna, cegły klinkierowej, kamienia, tynku.

4. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szeregowej, bliźniaczej.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 kondygnacje nadziemne

 i nie więcej niż 13 m,

2) Maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze i nie więcej niż 6 m,

3) Dachy spadziste, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30°do 45°,dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów o kącie nachylenia połaci dachowych mniejszym niż 30° lub większym niż 450  z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,

4) Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 45% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,

5) Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji – maksymalnie 50%

Przeznaczenie dla części znajdującej się w 9-UP,UKI:

Przeznaczenie dla części znajdującej się w 2-ZNI:

stanowi tereny trwałych użytków zielonych obejmujących: łąki, pastwiska.

Nieruchomości  nie są obciążone prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny wynosi 22,10 zł. rocznie , płatny do 30 września  danego roku.

- Część działki  1408/14 o pow.0,00 70 ha  położonej w Baborowie zapisanej w KW OP1G/00021222/2  z przeznaczeniem  na grunt wykorzystywany do działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Obszar obejmujący działkę nr 1408/14 oznaczony symbolem 2-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

1.1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.1.1.Dopuszcza się:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,

c) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,

d) garaże,

e) budynki gospodarcze,

f) rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługa pojazdów mechanicznych o maksymalna wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

1.1.2. Ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów o funkcji rolniczej, hodowlanej i ogrodniczej oraz budowy nowych leżących w granicach zainwestowanych działek.

1.1.3. Dla nowych garaży zbiorowych obowiązuje nakaz utrzymania jednolitej formy, geometrii dachu,  a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji.

1.1.4. Maksymalna wysokość nowo realizowanego budynku w zabudowie pierzejowej nie może być większa niż wysokość istniejącego budynku leżącego bezpośrednio przy granicy działki z budynkiem nowo realizowanym.

1.2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.2.1. maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej - 3 kondygnacje nadziemne
(z uwzględnieniem wymogów pkt 2) i nie więcej niż 14m; dachy spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 0do 45°; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych mniejszym niż 300 lub też większym niż 450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych,

1.2.2. wysokość budynków stanowiących uzupełnienie zabudowy pierzejowej – 2 kondygnacje nadziemne  + poddasze,

1.2.3. maksymalna wysokość dla garaży, budynków gospodarczych - 6m; dachy płaskie bądź spadziste,   o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°; dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 450 z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia połaci dachowych

1.2.3. powierzchnia biologicznie czynna - minimum 5% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,

1.2.4. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji - maksymalnie 85%.

1.3. Przedmiotowy obszar obejmujący działkę 1408/14 znajduje się w historycznym układzie urbanistycznym – Stare Miasto, w granicach, którego obowiązuje:

1) Ochrona układu urbanistycznego wraz z utrzymaniem historycznego układu dróg, ulic i placów oraz utrzymaniem historycznie ukształtowanej linii zabudowy obiektów,

2) Zakaz lokalizacji reklam wolno stojących o powierzchni reklamowej większej niż 6 m²; w przypadku lokalizacji reklam na budynkach – obowiązuje nakaz umieszczania ich w parterach obiektów do linii gzymsu, a w razie jego braku do dolnej wysokości okien I pietra;

3) Zakaz stosowania panelowych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych np.: „siding” na elewacjach budynków oraz innych materiałów nie nawiązujących do pierwotnego wykończenia elewacji, bądź w przypadku realizacji nowej zabudowy do tradycyjnych materiałów wykończeniowych (w tym: tynk, cegła, dachówka),

4) Obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń bądź ogrodzeń z blachy na frontach działek,

5) Dla obiektów architektury świeckiej wymienionych w tabeli nr 2 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i znajdujących się w granicach układu urbanistycznego obowiązuje utrzymanie istniejącej formy obiektów i charakteru elewacji w tym: kształtów i kątów nachylenia głównych połaci dachowych, rodzaju pokrycia dachów oraz elementów wykończenia, m.in. sposobu rozmieszczenia, wymiarów i podziałów stolarki okiennej, detalu architektonicznego (w tym: gzymsy, opaski okienne, pilastry),

6) Nakaz utrzymania jednolitej formy dla elementów małej architektury, w szczególności ławek, lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych w granicach terenów przeznaczonych pod funkcję usługową,

7) Zakaz realizacji obiektów stanowiących nowe dominanty architektoniczne,

8) Utrzymanie istniejących terenów zieleni urządzonej z dopuszczeniem kształtowania nowych wraz z zadrzewieniami realizowanymi w sposób nie przesłaniający ekspozycji zabytkowej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny wynosi 15,40 miesięcznie , płatny do 30 dnia danego miesiąca

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka czynszu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 10 lutego 2015r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

 

Burmistrz Gminy

Elżbieta Kielska