Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty

Baborów 2015.01.09.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy  Baborów

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty

 

Na podstawie  art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2012.647 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.), w związku z uchwałą Nr VII-81/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach  od  19 stycznia do 19 lutego 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów,  pok.  18,  w godzinach pracy urzędu od 8oo do 14-15oo.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 05 lutego 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie,  o godzinie 14oo , w pokoju  nr 5.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:

 1. art. 18 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.).

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Baborów, na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2015 roku.

 

Burmistrz Gminy Baborów

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2015
  przez: Ilona Kuszarecka
 • opublikowano:
  09-01-2015 14:19
  przez: Artur Czechowicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 2044
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×