Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r. poz.518 z późń. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 1401/18 o pow. 0,0023 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00036907/6.

Teren  stanowiący działkę 1401/18  objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr  IX-105/11  z dnia  12 lipca  2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195    z dnia    22 sierpnia 2011 roku  i ma następujące przeznaczenie: obszar obejmujący działkę nr 1401/18,  obręb Baborów oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa obowiązuje zakaz realizacji garaży jako obiektów tymczasowych, realizacji obiektów handlu hurtowego. Wartość nieruchomości 3727, 00zł. brutto. Sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 1  stycznia  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  11  grudnia 2014 r. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.