Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 576/17  o pow. 0.0762  ha, KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie  Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku  przedmiotowy teren  zlokalizowany w Baborowie przy skrzyżowaniu  ulic Powstańców i Plac Dworcowy ma następujące przeznaczenie: obszar obejmujący działkę nr 574/17 oznaczony symbolem 14-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcje usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 642,00 zł. Wadium wnosi 3 000 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium   na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 19  listopada  2014 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2014
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • opublikowano:
  28-10-2014 10:39
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1870
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl