Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1/2 etatu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Miejskim w Baborowie

- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (0,5 etatu)

 

I. Nazwa i adres pracodawcy oraz miejsce świadczenia pracy: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

 

II. Stanowisko: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 0,5 etatu.

 

III. Wymagania niezbędne: 

 1. ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie podyplomowych studiów administracyjnych;
 2. posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej lub w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana znajomość Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolita Polską, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
 2. biegła obsługa komputera;

 

V. Warunki pracy:

 1. budynek piętrowy (brak windy), stanowisko pracy na parterze,
 2. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 3. czas pracy: niepełny wymiar – 20 godzin tygodniowo,
 4. wysiłek umysłowy;

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 

VI. Zakres wykonywanych zadań:

 1. ocena faktów lub stanu cywilnego osób (zdolności prawnej oraz do czynności prawnych, braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, domniemanie pochodzenia dziecka od rodziców pozostających w związku małżeńskim),
 1. przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób (o zawarciu związku małżeńskiego, o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska matki, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia, o zmianie wskazanego nazwisk dziecka przez rodziców przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa),
 2. rejestracja orzeczeń sądowych w formie aktów stanu cywilnego lub wzmianek dodatkowych (o ustaleniu aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców, o uznaniu za zmarłego, o stwierdzeniu zgonu, o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego na podstawie art.32 p.o.a.s.c, o sprostowaniu aktu stanu cywilnego, o unieważnieniu aktu stanu cywilnego jeżeli stwierdzał nieprawdziwe zdarzenie, o zaprzeczeniu ojcostwa i unieważnieniu uznania ojcostwa, o unieważnieniu lub rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, o separacji),
 1. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów w księgach stanu cywilnego,
 2. prowadzenie skorowidzów alfabetycznych do poszczególnych rodzajów ksiąg stanu cywilnego,
 3. prowadzenie akt zbiorowych do aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu,
 4. uzyskiwanie zgody organu nadzoru na wyniesienie ksiąg poza lokal USC,
 5. występowanie do organu nadzoru o unieważnienie jednego z aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie,
 6. odtwarzanie aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi st. cywilnego,
 7.  odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 8.  prostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
 9.  uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego o brakujące dane,
 10.  wydawanie zgody na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,
 11.  wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w zagranicznym urzędzie do polskiej księgi stanu cywilnego,
 12.  wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
 13.  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 14.  wysyłanie zawiadomień o przypiskach o innych urzędów stanu cywilnego,
 15.  wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 16.  prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
 17.  prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego,
 18.  sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów,
 19.  potwierdzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 20.  uznawanie zagranicznych orzeczeń w sprawach rozwodowych i nanoszenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
 21.  współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 22.  w zakresie urodzeń: przyjmowanie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, sporządzenie aktu urodzenia w księdze urodzeń, wydanie odpisów skróconych aktu urodzenia dziecka osobom zgłaszającym urodzenie, przekazanie odpisu aktu urodzenia do Biura Ewidencji Ludności celem zameldowania dziecka,
 23.  w zakresie małżeństw: przyjmowanie od nupturientów zapewnień że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wraz z wymaganymi dokumentami, przyjmowanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przyjmowanie od cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z prawem kraju ,którego jest obywatelem może zawrzeć związek małżeński, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (udzielanie ślubów), wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia małżeństwa wyznaniowego, rejestracja ślubu wyznaniowego w księgach małżeństw urzędu stanu cywilnego, wystawianie odpisów skróconych aktu małżeństwa po zarejestrowaniu w księdze małżeństw, wysyłanie zawiadomień o zawarciu małżeństwa do organu gminy prowadzącego ewidencję ludność i biura dowodów osobistych celem naniesienia w ewidencji zmian wynikłych z zawarcia małżeństwa, wysyłanie zawiadomień o zawarciu małżeństwa do organu gminy ,który wydał dowód osobisty, wysyłanie zawiadomień o zawarciu małżeństwa do urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia obojga małżonków,
 24.  w zakresie zgonów: przyjmowanie pisemnego zgłoszenia zgonu wystawionego przez lekarza stwierdzającego zgon, sporządzanie aktów zgonu w księdze zgonów, wysyłanie zawiadomień o zgonie do organu gminy prowadzącego ewidencję ludności, wysyłanie zawiadomień o zgonie do organu gminy ,który wydał dowód osobisty, wysyłanie zawiadomień o zgonie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa celem umieszczenia przypisku po tekstem aktu,
 25.  w zakresie zmiany imienia i nazwiska: w przyjmowanie wniosków o zmianę imienia i nazwiska oraz wymaganych prawem dokumentów, przyjmowanie zgody dziecka , które ukończyło 13 lat na zmianę jego nazwiska, przyjmowanie zgody drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka, informowanie o zmianie imienia lub nazwiska kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci, informowanie o zmianie nazwiska lub imienia organu gminy prowadzącego ewidencję ludności właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy i jego małoletnich dzieci, informowanie o zmianie nazwiska lub imienia organu, który wydał dowód osobisty wnioskodawcy i jego małoletnim dzieciom.

 

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys – curriculum vitae,

3. kserokopia dowodu osobistego,

4. kserokopie świadectw pracy, w tym świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,

5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

7. oświadczenie kandydata:

a) o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK),

b) o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

c) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”,

8. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),

10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

VIII. Składanie dokumentów:

1. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

2. Ostateczny termin składania dokumentów: 23 października 2014 r.; oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Baborowie po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

3. Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”.

 

IX. Etapy naboru:

1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne;

osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.

2. II etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne; rozmowy odbędą się 27 października 2014 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, w pokoju nr 18.

 

 

 

 

DOCZB-306-14.doc (54,00KB)
DOCZB-306-14-zał. 1.doc (80,00KB)
PDFZarządzenie ws. naboru - USC.pdf (49,80KB)