Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 70 o pow. 0.5 ha, KW OP1G/00021224/6, sołectwo Sułków

Zgodnie ze  ,,Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych  gminy Baborów”  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011  powyższy teren oznaczony symbolem 2SU-RI stanowi tereny rolnicze. Przeznaczenie podstawowe: grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  21 776,00 zł. Wadium wynosi 2 200,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  27  października   2014 r. o godz. 9:00   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium    na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia  20  października  2014 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość  nie jest obciążona  ograniczonym  prawem rzeczowym  i nie ma przeszkód prawnych  w dysponowaniu  nią.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-09-2014
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • opublikowano:
  29-09-2014 12:54
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 1493
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl