Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY

na sprzedaż działki nr  394/6  o pow.0.0230  ha, KW OP1G/00021229/1 sołectwo Raków .

 Zgodnie ze  ,,Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów ”  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. działka nr 394/6 oznaczona  symbolem 1-UPI, stanowi tereny usług publicznych, administracji, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, kultury, sądownictwa, szkolnictwa, sportu, zdrowia, bankowości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 920,00 zł. Wadium wynosi 492,00 zł.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  23  października  2014 r. o godz. 9:00   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Z  uwagi na fakt, że działka nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej  przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości przyległych tj.:

  - działki oznaczonej numerem   394/5 o pow. 0,1544 ha

  - działki oznaczonej numerem   393     o pow. 0,1900 ha

 W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości lub ich pełnomocnicy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w   Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego  do godz.14.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 17 października   2014 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 21  października  2014 r. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość  nie jest obciążona  ograniczonym  prawem rzeczowym  i nie ma przeszkód prawnych  w dysponowaniu  nią.