Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki nr 406/1 o pow.0.0385 ha, KW OP1G/00021228/4 sołectwo Sucha Psina

Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania gminy Baborów”  powyższy teren zlokalizowany na obszarze sołectwa Sucha Psina,    obejmujący działkę nr  406/1  oznaczony symbolem  6 SP-MNUI oraz 7 SP-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 211,50 zł. Wadium wynosi 620 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  20  października   2014 r. o godz. 9:00   w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego w Baborowie. Pierwszy przetarg odbył się 18 września, ale nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium    na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie      Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w    terminie do dnia 15 października  2014 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.