Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późń. zm.)Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy  następujące nieruchomości położone na terenie gminy Baborów:

- część działki nr 312 o pow. 0.5300 ha, KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków, czynsz za dzierżawę wynosi 132,50 zł. rocznie, oznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego 11CZ-RI tereny rolnicze.

- część  działki nr 1382/2 o pow. 0.2000, KW OP1G/00021222/2,  obręb Baborów, czynsz za dzierżawę wynosi 50 zł. rocznie, oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 4MNUII – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  , zagrodową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

- część  działki nr 168  o pow. 0.3200 ha, KW OP1G/00021229/1, obręb Raków, czynsz za dzierżawę wynosi 80 zł. rocznie, oznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego 9 RA-RI tereny rolnicze, RI grunty orne, zbiorniki wodne na  potrzeby rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

- część działki nr  1610/6 o pow. 80 m²,  obręb Baborów, czynsz za dzierżawę wynosi 40 zł. rocznie, KW OP1G/00021222/2, oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 12 ZNI – tereny trwałych użytków zielonych obejmujących łąki i pastwiska.

 

Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 30 września każdego roku.

Nieruchomości  nie są  obciążone  ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma

przeszkód prawnych w ich  rozporządzaniu. Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod

nr tel. 077 403 69 18.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz na stronie  BIP  na okres 21 dni tj. do dnia   17 września  2014 r.