Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr
z 2014r. poz.518 z dnia 2  z późń. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka 394/6, obręb Raków, pow. 0.0230 ha, KW OP1G/00021229/1, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Baborów oznaczona symbolem 1-UPI stanowi tereny usług publicznych , administracji, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, kultury, sadownictwa,  szkolnictwa, sportu, zdrowia, bankowości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego. Wartość nieruchomości 4 920,00zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 23 września  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  02  września  2014 r. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918