Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA GMINY BABORÓW

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- Działkę nr  1360  o pow. 0,0920 ha  położoną w Baborowie stanowiącą  ogródek przydomowy zapisaną w Księdze Wieczystej  Nr 11449.

Obszar obejmujący  działkę  1360 oznaczony jest symbolem  16-MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Czynsz dzierżawny wynosi 138 zł. rocznie , płatny do 30 września  danego roku.

- Działkę nr  216  o pow. 0,0500 ha położoną w Dziećmarowie stanowiącą ogródek przydomowy zapisaną w Księdze Wieczystej OP1 G/00021226/0.

Obszar obejmujący działkę  nr 216 oznaczony jest symbolem 11 BC-MNUI i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej obejmującej zabudowę jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową  oraz obiekty związane z działalnością  ogrodniczą. Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, sportu , biura, gabinety.

Nieruchomości nie są obciążone  prawem rzeczowym.

Czynsz dzierżawny wynosi 75 zł. rocznie , płatny do 30 września  danego roku.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. do dnia 19 sierpnia 2014r. oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy  dzierżawy na w/w nieruchomości.

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy

                                                                                               Elżbieta Kielska