Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwijania sportu w II półroczu 2014 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OW-282/14

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 24 lipca 2014 roku

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY BABORÓW

W SPRAWIE NABORU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU

POPRZEZ POPULARYZACJĘ UPRAWIANIA SPORTU

DLA PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

NA TERENIE GMINY BABORÓW

W II PÓŁROCZU 2014 R.

I. Rodzaj zadania: Upowszechnianie i rozwój sportu poprzez popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej w zakresie popularyzacji piłki nożnej lub siatkowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014 r.: 71 000,00 zł. (w tym w II półroczu 2014 r. – 42 000,00 zł.)

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotację mogą otrzymać stowarzyszenie:
  1. działające na terenie Gminy Baborów,
  2. szkolące zawodników w grach indywidualnych i zespołowych, biorące udział w rozgrywkach w ramach współzawodnictwa sportowego,
  3. niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 2. Dotacja może być przyznana w dwóch transzach.
 3. Wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu rywalizacji (liga, klasa rozgrywkowa, kategoria wiekowa) i wynosi odpowiednio dla klubów sportowych działających w celu popularyzacji:

a) piłki nożnej – nie więcej niż 35 000,00 zł,

b) piłki siatkowej – nie więcej niż 7 000,00 zł.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania: Zadanie będzie realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym.

V. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 13 (I piętro) zgodnie ze wzorem oferty określonym w zarządzeniu Burmistrza Gminy Baborów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2014 r.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty,
  2. Aktualny statut,
  3. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym np. zaświadczenie o rozliczeniu dotacji otrzymanej w I półroczu 2014 r., kopie licencji trenerów i zawodników, kopie dokumentów uprawniających do udziału w rozgrywkach w II półroczu 2014 r., kopie umów z wolontariuszami dokumenty poświadczające posiadanie tytułu prawnego lub uprawnienia do korzystania z bazy materialnej niezbędnej do realizacji zadania.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. W celu oceny złożonych ofert powołuje się komisję, która zaopiniuje złożone oferty w terminie do 3 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. Komisja ma prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą.
 2. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Burmistrz Gminy Baborów dokona, w terminie 3 dni od dnia otrzymania opinii, wyboru wniosków najlepiej służących realizacji zadań określonych w punkcie 1.
 3. Decyzja Burmistrza Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
  1. merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z celami zadania,
  2. wysokość środków własnych, w tym pracy wolontariuszy, zadeklarowanych jako wkład w realizację zadania na podstawie podpisanych umów,
  3. ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu doświadczenia oferenta, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich i bazy materialnej.

 

PDFOgłoszenie.pdf (92,54KB)

 

PDFZarządzenie.pdf (87,52KB)

 

DOCZB-282-14 zał. 2.doc (85,00KB)

 

DOCZB-282-14 zał. 3.doc (107,50KB)