Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny na ul. Dabrowszczaków

 

                                                                                                                                                                   Baborów, dnia 9 lipca 2014 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr
z 2014r. poz.518 z dnia 2 kwietnia 2014r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Lokal mieszkalny dla najemcy o powierzchni 38.93mw budynku położonym w Baborowie przy ul.Dąbrowszczaków 35A m.2

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, łazienka z w. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynalezy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni uzytkowej 7.080 m .Lokal usytuowany jest w budynku zlokalizowanym na działce 1408/9 o pow.0,0473 ha. zapisanej w KW OP1G/00030037/4

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. teren na którym znajduje się budynek przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wysokiej intensywności z uzupełniającą  funkcją usługową i zgodnie z nim użytkowany

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 20 sierpnia 2014, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do 30 lipca 2014  r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska