Przejdź do treści strony WCAG

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I ustny przetrag nieograniczony na działkę 375/1 Czerwonków

Burmistrz Gminy Baborów  ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż:

-działki nr 375/1 zlokalizowanej w obrębie sołectwa Czerwonków stanowiącej zgodnie ze ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów’’ przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011  obszar oznaczony symbolem 3CZ RIIgrunty orne. Według informacji z rejestru gruntów działka 375/1 stanowi drogę  transportu rolnego, jednakże od dłuższego czasu działka użytkowana jest jako grunt orny wchodzący w skład jednorodnego kompleksu gruntów ornych składających się z kilkunastu działek ornych , użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem-zasiewy.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14974,35 zł.

Wadium wynosi 1450 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11.07.2014r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie I piętro pokój nr 18. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Gminy Baborów Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie do dnia 07 lipca  2014 r. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania.