Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie wywieszono obwieszczenie  o sprzedaży następującej nieruchomości:

  1. Działka Nr 262/4 o pow. 0.0926 ha położona w obrębie zabudowy zagrodowej wsi Sucha Psina. Przeznaczenie gruntu- w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowa zagrodowa. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego. Wartość nieruchomości 13 436,95 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

 Z dniem 24 czerwca  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  03  czerwca 2014 r.