Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH

 DO SPRZEDAŻY

 

1. Lokal mieszkalny dla najemcy o  pow. 58,30 m2  w budynku położonym w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 96/2.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : przedpokój, ”przechodnia”  kuchnia,   trzy pokoje, w tym jeden przechodni . Brak łazienki. WC wspólne na korytarzu. Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze : 3 piwnice o powierzchni użytkowej 9,20m2 11,20m2 5,50 m2 oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 1,00m2 położona na parterze.

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym na działce Nr 47/17  o pow. 0,2886 ha zapisanej
w KW Nr OP1G/00021222/2

Cena lokalu z  udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 41.228,00zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r.  teren na którym zlokalizowana  jest nieruchomość nr 47/17 oznaczony jest symbolem 2 MWII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Lokal mieszkalny dla najemcy o pow.35,60 m2 w budynku  położonym w Baborowie , przy ul. Rynek 1/8. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden przechodni. Brak łazienki. Wc wchodzące w skład lokalu na korytarzu. Lokal nie posiada balkony ani logii. Do lokalu przynależą pomieszczenia  gospodarcze : piwnica o powierzchni użytkowej 6,60 m2  oraz strych o powierzchni użytkowej 13,70 m2 .

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym  na działce 1437/3  pow. 0.0578 ha zapisanej
w KW OP1G/00023891/6

Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania  nieruchomości do sprzedaży wynosi 28.396,00 zł.

Obszar obejmujący działkę nr 1437/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku  oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi  teren zabudowy  mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych  i komercyjnych.

3. Lokal mieszkalny dla najemcy o pow. 66,60 m2  w budynku położonym w Baborowie , przy ul. Rynek ½.

Na układ funkcjonalny lokalu składają się: „przechodnia” kuchnia. Dwa pokoje, w tym jeden przechodni . Brak łazienki. Wc wspólne na korytarzu . Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą  pomieszczenia  gospodarcze :piwnica o powierzchni  użytkowej 9,20m2 oraz strych 
o powierzchni użytkowej 18,50 m2  .

Lokal usytuowany jest  w budynku zlokalizowanym  na działce 1437/3  pow. 0.0578 ha zapisanej
w KW OP1G/00023891/6Cena lokalu z udziałem w prawie własności nieruchomości oraz kosztami przystosowania  nieruchomości do sprzedaży wynosi 54.969,00 zł. Obszar obejmujący działkę nr 1437/3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów zatwierdzonego Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011roku  oznaczony symbolem 7-MWUI, stanowi  teren zabudowy  mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych  i komercyjnych.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Z dniem 18 czerwca 2014r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 28 maja 2014r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl oraz  na łamach gazety lokalnej.

 

                                                                                              Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                              mgr Elżbieta Kielska