Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie

- Sekretarz Gminy (zastępstwo)

I. Nazwa i adres pracodawcy: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a,

48-120 Baborów.

II. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miejski w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a,

48-120 Baborów.

III. Stanowisko: Sekretarz Gminy – 1 etat (zastępstwo).

IV. Wymagania niezbędne: 

 1. wykształcenie wyższe,
 2. 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków,
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

V. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, funkcjonowania administracji publicznej, postępowania administracyjnego, instytucji kultury, szkolnictwa i sportu,
 2. umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami;

VI. Warunki pracy:

 1. budynek piętrowy, stanowisko pracy na I piętrze (brak windy),
 2. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 3. czas pracy: pełen wymiar – 40 godzin tygodniowo,
 4. wysiłek umysłowy;

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

VII. Zakres wykonywanych zadań:

 1. opracowywanie przepisów wewnętrznych oraz zewnętrznych Urzędu i Gminy (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, opracowań), prowadzenie spraw organizacyjnych Urzędu,
 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów Instrukcji Kancelaryjnej Instrukcji Archiwalnej, Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego, przepisów bhp,
 3. nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania przez jednostki organizacyjne Urzędu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 4. organizacja działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników mianowanych,
 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie określonym w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej,
 6. prowadzenie rejestru aktów normatywnych Burmistrza Gminy,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
 8. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 9. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególnych pracowników,
 10. przygotowanie uchwał w formacie XML,
 11. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty,
 12. organizowanie współdziałania z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 13. zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów w Urzędzie Miejskim, 
 14. właściwym i terminowym przekazywaniem materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Rady lub jej Komisji,
 15. właściwą i terminową realizacją zadań wynikających z rozstrzygnięć Rady Miejskiej, terminowością przygotowania odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych,
 16. prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez inne jednostki organizacyjne Urzędu oraz przez pozostałe gminne jednostki organizacyjne,
 17. koordynowanie działań związanych z organizowaniem akcji ewakuacji i ratowniczych, nadzór nad wykonywaniem przydzielonych jednostkom organizacyjnym urzędu zadań związanych z obronnością kraju i obroną cywilną oraz wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Burmistrza Gminy,
 18. przyjmowanie w obecności dwóch świadków ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,
 19. wykonanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu i na Prezydenta RP oraz referendum, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
 20. prowadzenie zadań związanych ze stałym dyżurem,
 21. współpraca z organizacjami pozarządowymi (program, konsultacje, dotacje);
 22. wykonywanie zadań związanych z oświatą.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys – curriculum vitae,

3. kserokopia dowodu osobistego,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

7. oświadczenie kandydata:

a) o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z KRK),

b) o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,

c) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w BIP danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”,

8. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata,

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),

10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

IX. Składanie dokumentów:

1. Miejsce składania dokumentów: sekretariat Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów.

2. Ostateczny termin składania dokumentów: 9 maja 2014 r.; oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń jest dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a oraz na stronie internetowej http://bip.baborow.pl/.

4. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podpisem; „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy”.

X. Etapy naboru:

1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.

2. II etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne; rozmowy odbędą się 13 maja 2014 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, w pokoju nr 18.

 

 

DOCWzór oświadczeń kandydata.doc (31,00KB)

DOCKwestionariusz osobowy.doc (73,00KB)

 

 

 

PDFOgłoszenie.pdf.pdf (169,27KB)

 

PDFZarządzenie.pdf.pdf (48,37KB)