Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie o nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, dz. nr 262/4 o pow. 0,0926 ha, obręb Sucha Psina z dnia 16.04.2014 roku zostało anulowane z powodu podania nieprawidłowej formy zbycia nieruchomości. Ponowne obwieszczenie zostało zamieszczone w BIP oraz na tablicy ogłoszń w Urzędzie Miejskim w Baborowie w dniu 13.05.2014 r.: tutaj

 

Działka Nr 375/1 o pow. 0.3400 ha należąca do gruntów rolnych wsi Czerwonków, stanowi , według informacji z rejestru gruntów, drogę transportu rolnego. Działka użytkowana jest jako grunt orny  wchodzący w skład jednorodnego kompleksu gruntów ornych. W/w działka przeznaczona w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów jako teren upraw zielonych. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość działki 14974,35zł.

 

Z dniem 28 maja  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  07  maja 2014 r.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-04-2014 13:52
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • zmodyfikowano:
  02-06-2014 14:13
  przez: Aleksandra Śliwińska
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów z siedzibą:
  odwiedzin: 2237
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl