Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie o nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, dz. nr 262/4 o pow. 0,0926 ha, obręb Sucha Psina z dnia 16.04.2014 roku zostało anulowane z powodu podania nieprawidłowej formy zbycia nieruchomości. Ponowne obwieszczenie zostało zamieszczone w BIP oraz na tablicy ogłoszń w Urzędzie Miejskim w Baborowie w dniu 13.05.2014 r.: tutaj

 

Działka Nr 375/1 o pow. 0.3400 ha należąca do gruntów rolnych wsi Czerwonków, stanowi , według informacji z rejestru gruntów, drogę transportu rolnego. Działka użytkowana jest jako grunt orny  wchodzący w skład jednorodnego kompleksu gruntów ornych. W/w działka przeznaczona w Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów jako teren upraw zielonych. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość działki 14974,35zł.

 

Z dniem 28 maja  2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  07  maja 2014 r.